Na čo slúžia kategórie v žiackej knižke?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Kategórie môžu slúžiť na dva účely:

a) Kategórie bez váženia slúžia na sprehľadnenie žiackej knižky tým, že zoskupíme viaceré udalosti do jedného stĺpca. Podrobne sa tomu venuje nasledujúci návod:
Ako usporiadať udalosti v IŽK do stĺpcov?

b) Kategórie s vážením slúžia na rozdelenie známok podľa dôležitosti. Sú "rozšírenou črtou" pre pokročilých používateľov a môžu poslúžiť napr. na hodinách jazykov takto:

Známky si rozdelíme do troch kategórií, napr. gramatika, literatúra a sloh. Môžeme nastaviť, ako sa do výslednej započítavajú známky z jednotlivých zložiek predmetu:

- známky z gramatiky s váhou 35%
- známky z literatúry s váhou 20%
- známky zo slohu s váhou 25%

Tu je dôležité všimnúť si, s akou váhou sa do výslednej známky započítajú známky nezaradené ani do jednej z kategórií. Na obrázku je to 100-35-20-25=20 %.

Vzorec pre výpočet známky:

Ak by sme však použili rozdelenie váh gramatika 60% a literatúra 40% (čo je spolu 100%), na známky nezaradené ani do jednej z kategórií zostalo 0% a tieto známky by sa tým pádom vôbec nepočítali do priemeru. Tento fakt treba mať na pamäti.

Ako sa vypočíta priemer, ak učiteľ používa kategórie s vážením