=

Tak, ako sa môžu prihlásiť Vaši žiaci (resp. ich rodičia), aby videli svoje študijné výsledky, podobne sa môžu prihlásiť Vaši učitelia, aby tieto známky zadávali priamo na Internete.

Táto funkcia je prístupná v rozšírenej verzii programu aSc Agenda.

Dôležité je, aby učitelia mali vytvorené prihlasovacie meno a heslo na školské www stránky. How to create accounts for teachers, students and parents

Taktiež treba učiteľom v programe aScAgenda nastaviť prístupové práva na editovanie údajov, napríklad právo na editovanie známok z konkrétneho predmetu a triedy.

Ako zadať predmety triedam?
Ako zadať prístupové práva učiteľov?

Následne, po prihlásení učiteľa na WWW stránke, si môže učiteľ vybrať triedu, predmet, a obdobie, za ktoré zadáva známku.

Rovnako ako v programe aScAgenda, môžete si vytvárať nové udalosti, napríklad písomku z Derivácií:

Následne zadáte žiakom známky (alebo body), ktoré si zaslúžia.

Po zadaní nových známok na Internete, sa pri ďalšom publikovaní údajov z programu aScAgenda prevezmú nové údaje z Vašej www stránky.

Vy (Váš administrátor) si môžete zvoliť, ktoré známky naozaj prevziať do databázy programu. Toto okno je Vám predostreté hlavne pre kontrolu, či niektorému Vášmu učiteľovi nejaký iniciatívny študent neuhádol heslo a nezmenil si známku.

Údaje v programe aScAgenda sú smerodajné, tie na Internete sú sekundárne a načítavajú sa do programu. Vždy máte možnosť zamietnuť konkrétne zmeny vykonané na Internete, ak máte podozrenie, že neboli vykonané oprávnenou osobou.